I. Definicje

 1. Strona klientaów: strona internetowa i serwis Healthspa.pl w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prowadzona przez Healthspa.pl i dystrybuowana pod nazwą ‚Healthspa.pl’, dostępna w Internecie w domenie www.healthspa.pl. Witryna jest przeznaczona dla Klientów i służy do rezerwacji Usług przez Klientów w celu zawarcia umów o świadczenie Usług przez Partnerów;
 2. Strona internetowa dla Biznesu: strona internetowa i serwis Healthspa.pl w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prowadzona przez Healthspa.pl i dystrybuowana pod nazwą ‚Healthspa.pl’, dostępna w Internecie pod adresem www.healthspa.pl/business/. Strona internetowa dla biznesu jest przeznaczona dla partnerów i umożliwia kontakt między klientem a partnerem w celu zawarcia umów o świadczenie usług przez partnerów;
 3. Healthspa.pl: Właścicielem domeny www.healthspa.pl jest Marius Nalivaika z zarejestrowanym adresem: Berka Joselewicza 12, Sopot, 81-738, NIP: 5851486583.
 4. Klient: Osoba, która ukończyła 16 lat, ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto na stronie internetowej w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Partnerów;
 5. Konto: część strony wraz z zestawem rozwiązań informatycznych umożliwiających korzystanie ze strony dla zalogowanych Klientów;
 6. Licencja: Niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielona Klientom na korzystanie ze strony internetowej;
 7. Partner: Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto na stronie internetowej dla siebie jako przedsiębiorcy w celu świadczenia usług dla klientów;
 8. Profil: profil tworzony przez klienta na stronie internetowej;
 9. Rejestracja: Proces, który wymaga utworzenia Konta na stronie internetowej; obejmuje to wypełnienie prawidłowego formularza rejestracyjnego zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenie tego formularza. Podczas procesu rejestracji Klient będzie mógł zalogować się na stronie za pośrednictwem Konta;
 10. Rezerwacja: Rezerwacja Usługi u Partnera przez Klienta korzystającego ze strony internetowej;
 11. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych o ochronie);
 12. Usługa: Usługi oferowane przez Partnerów za pośrednictwem strony internetowej, w tym pakiety SPA, hotele, pokoje i dzienne SPA.
 13. Użytkownik: Customer and Partner.

II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Healthspa.pl za pośrednictwem strony internetowej, w szczególności zasady i warunki korzystania przez klientów strony internetowej i dokonywania rezerwacji usług.
 2. Korzystając ze strony internetowej, Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. Zakres usług

 1. Healthspa.pl zapewnia swoim klientom dostęp do strony internetowej umożliwiającej kontakt między Klientem a Partnerem w celu zawarcia umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem strony internetowej Klienci mogą zarezerwować usługę.
 2. Healthspa.pl [usługi marketingowe]
 3. Healthspa.pl, w celu umożliwienia Klientom rezerwacji usługi, udziela Klientom niewyłącznych, nieprzenoszalny uprawnień na czas korzystania z serwisu, ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialności charakter Internetu, licencja na korzystanie ze strony internetowej. Powyższa Licencja uprawnia Klientów do tymczasowego pomnożenia strony internetowej poprzez wyświetlenie jej w przeglądarce internetowej. Klienci nie są uprawnieni do żadnych innych praw, w tym praw własności intelektualnej, poza tymi wyraźnie określonymi w Regulaminie, w szczególności Klienci nie są uprawnieni do jakiegokolwiek użycia kodów źródłowych witryny. Klienci przyjmują do wiadomości, że niedopełnienie tego obowiązku może skutkować naruszeniem praw autorskich Healthspa.pl do strony internetowej oraz odpowiedzialnością prawną Klienta.
 4. Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępnione w ramach strony internetowej, a także sposób ich prezentacji (układ), są chronione prawem autorskim w zakresie praw autorskich i pokrewnych prawa Healthspa.pl.
 5. Healthspa.pl świadczy dla klientów między innymi następujące usługi:
 6. Korzystanie z konta;
 7. Udostępnianie wyszukiwarki partnerów;
 8. Dokonanie rezerwacji usług świadczonych przez Partnerów, a także późniejsza zmiana terminu i anulowanie Rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej.
 9. Dokonywanie płatności za Usługi za pośrednictwem strony internetowej, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 10. Otrzymywanie przez Klienta przypomnień o dacie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem strony internetowej (e-mail, push);
 11. Umożliwienie klientom publikowania opinii o partnerach i świadczonych usługach.
 12. Healthspa.pl udostępnia witrynę wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu i zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za prawidłowe wykonanie Usług i nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za dokonywanie płatności za Usługę.
 13. Healthspa.pl dba o to, aby strona była odpowiednio dostępna, a także jak najszybciej usuwała wszelkie awarie spowodowane nieprawidłowym działaniem strony.
 14. Healthspa.pl nie pobiera żadnych opłat od Klientów za korzystanie ze strony.

Polityka prywatności strony internetowej

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.healthspa.pl jest Marius Nalivaika wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Healthspa.pl, adres siedziby: Berka Joselewicza 12, Sopot, 81-738, adres do doręczeń: , NIP: 5851486583, REGON: , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@healthspa.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Berka Joselewicza 12, Sopot, 81-738, adres do doręczeń: Berka Joselewicza 12, Sopot, 81-738, NIP: 5851486583, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@healthspa.pl, zwany/a dalej „Administratorem”.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.healthspa.pl w przypadku:
   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
   2. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Data urodzenia,
   3. Adres (zamieszkania),
   4. Adres e-mail,
   5. Numer telefonu,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@healthspa.pl.
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. PLIKI „COOKIES”

  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox

en_GBEnglish
pl_PLPolish en_GBEnglish